Helse, aldring og aktiv omsorg (FHH12D)

Helsefagskole i "Helse, aldring og aktiv omsorg" (tidl. Eldreomsorg) er en videreutdanning for helse- og sosialpersonell. Det er et utdanningsløp mellom videregående skole og høyere utdanning (høgskole/universitet).  Videreutdanningen er godkjent av NOKUT. Deltakere som fullfører og består kurset, vil få vitnemål fra Chr. Thams-fagskole. Utdanningen legger vekt på arbeidsformer som fordrer aktiv deltakelse fra studenten.

Målgruppe: Ansatte i kommunenes helse- og omsorgstjeneste med fagbrev eller tilsvarende.

Opptakskrav: Godkjent helsefaglig utdanning fra videregående skole (hjelpepleier, omsorgsarbeider, m.fl.). Det kan også søkes opptak på bakgrunn av realkompetanse.Skolen vurderer praksis og eventuell realkompetanse etter oversendt dokumentasjon.

Neste planlagte oppstart: Ikke avkklart

Søknadsfrist:


Faglig innhold:

  • Emne1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
  • Emne 2: Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid 
  • Emne 3: Behandling, pleie og omsorg ved sykdom, skader og funksjonsnedsettelse  
  • Emne 4: Organisering, system og ledelse
  • Emne 5: Hovedprosjekt

Hvor kan du følge studiet? 
Dette blir avklart når vi har oversikt over hvor studentene kommer fra.  

I forbindelse med oppstart av hver modul, blir det arrangert dagsamlinger for alle deltakerne.


Hvordan er studiet organisert?
Et studium som dette krever stor innsats av deltakerne. Gjennom organisering og gjennomføring forsøker vi å tilpasse studiet til deltakernes hverdag.
Til sammen 180 timer undervisning fordelt på:
o Forelesninger på videokonferanse
o Dagssamlinger ved modulstart, til sammen fem.
I tillegg blir det lagt til rette for lokalt gruppearbeid med tilbud om faglig veiledning.


Evaluering – eksamen
Avsluttende prøve for hver modul. I tillegg vil deltakeren med utgangspunkt i selvvalgt fordypningsoppgave bli muntlig prøvd. Fordypningsoppgaven og den muntlige høringen blir vektlagt likt, og teller 50% av endelig karakter.
Praksis vurderes som godkjent/ ikke godkjent


Praksis
Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå videreutdanningenes målsettinger. Praksis skal utgjøre 25% av samlet studietid (i sum 10 uker).
Studenten skal ha faglig veiledning i praksistiden og oppfølging av en fagperson med tilsvarende eller høyere utdanning.
Felles innholdsdel (Modul 1) er en ren teorimodul. Praksis skal ellers være relatert til innholdet i den enkelte modul. 

Neste planlagt oppstart Høsten 2020
Søknadsfrist 15. april

Se læreplan

Søknad registreres elektronisk på www.vigo.no

Se også informasjon på www.fagskoleopptak.no

 

 

Logo TF