Psykisk helse og rus (FHH14D)

hender_1.jpgHelsefagskole i Psykisk helse og rus gir et faglig løft for helsearbeidere med utdanning fra videregående skole: Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører. Helsefagskolen er en ettårig heltidsutdanning som tilbys på deltid over 2 år.

 Følgende emner inngår i Psykisk helse og rus:

  • Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
  • Emne 2: Helsefremmende og forebyggende arbeid
  • Emne 3: Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene sykdomsforebyggende arbeid.  
  • Emne 4: Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering
  • Emne 5: Hovedprosjektet 

I helsefagskolen inngår det krav om 10 uker veiledet praksis.  Praksis kan ikke gjennomføres på egen arbeidsplass.  
  

Hvem kan delta?

Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører og andre med relevant utdanning.  Fagskolen er et utdanningsløp mellom videregående skole og høgskole der det ikke stilles krav om studiekompetanse.  Den bygger på godkjent utdanning på videregående skoles nivå. 
Hva kreves for å bli tatt opp?
Godkjent helsefaglig utdanning fra  videregående skole (hjelpepleier, omsorgsarbeider, aktivitør m.fl.). Det er og mulig å bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse.


Hvor kan du følge studiet?

Det blir etablert grupper der det er naturlig ut fra hvor søkerne kommer fra. Samlinger/undervisning blir lagt til de videregående skolene. 


Et studium som dette krever stor innsats av deltakerne. Gjennom organisering og gjennomføring forsøker vi å tilpasse studiet til deltakernes hverdag.


Til sammen 180 timer undervisning fordelt på:
o Forelesninger på videokonferanse sendt fra Orkanger/Meldal til de andre deltakerstedene.
o Dagssamlinger ved modulstart, til sammen fem.

I tillegg blir det lagt til rette for lokalt gruppearbeid med tilbud om faglig veiledning. 

Elevene har kontakt med lærer via eget dataprogram.  Deltakerne får og tilgang til nettbasert opplæringsprogram.

Deltakerne må kunne beherske enkel tekstbehandling, bruke Internett og e-post.  Det blir gitt opplæring i annen programvare som brukes.  

 
Pris: Studiet er gratis og er finansieres med midler fra det offentlige.

Evaluering – eksamen
Avsluttende prøve for hver modul.I tillegg vil eleven med utgangspunkt i selvvalgt fordypningsoppgave bli muntlig prøvd. Fordypningsoppgaven og den muntlige høringen blir vektlagt likt, og teller 50% av endelig karakter.
Praksis vurderes som godkjent/ ikke godkjent

Neste planlagte oppstart Høsten 2010
Søknadsfrist 15. april

Se Læreplan

Søknad registreres elektronisk på www.vigo.no

Se også informasjon på www.fagskoleopptak.no

Logo TF