Rehabilitering (FHH04D)

HelsefagHelsefagskole i Rehabilitering er en videreutdanning for helsearbeidere med utdanning fra videregående skole. Det er et utdanningsløp mellom videregående skole og høyere utdanning (høgskole/universitet). Utdanningen legger vekt på arbeidsformer som fordrer aktiv deltakelse fra studenten.

Følgende moduler inngår i Rehabilitering:

  • Modul 1: Felles innholdsdel: Grunnelementer i helse- og sosialfagarbeidet og Samfunnsfaglige emner
  • Modul 2: Målgruppen for rehabilitering - Funksjonshemming og funksjonsnedsettelse
  • Modul 3: Rehabilitering som virksomhet - Hva er habilitering og rehabilitering?
  • Modul 4: Rehabiliteringsprosess og individuell plan
  • Modul 5: Fordypning


Målgruppe:
Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører og andre med relevant utdanning/yrkespraksis.

Opptakskrav:
Godkjent helsefaglig utdanning frå videregående skole (hjelpepleier, omsorgsarbeider, aktivitør m.fl.).  Det kan også søkes på bakgrunn i realkompetanse.

Studiested:
Orkdal/Løkken, Røros og Støren-Oppdal. I tillegg til videoforelesninger på studiesentrene vil det bli organisert regionale samlinger ved oppstart av hver modul.

Praksis under utdanningen:
I helsefagskolen inngår 10 uker veiledet praksis. Under praksisperiodene bør ikke studentene være på egen arbeidsplass. Skolen godkjenner praksisplassene,og inngår avtaler med praksisveileder på praksisplassen.

Hvordan er studiet organisert?
Et studium som dette krever stor innsats av deltakerne. Gjennom organisering og gjennomføring forsøker vi å tilpasse studiet til deltakernes hverdag.
Til sammen 180 timer undervisning fordelt på:
o Forelesninger på videokonferanse sendt fra Røros til de andre deltakerstedene.
o Dagssamlinger ved modulstart, til sammen fem.

I tillegg blir det lagt til rette for lokalt gruppearbeid med tilbud om faglig veiledning. 

Elevene har kontakt med lærer via eget dataprogram.  Deltakerne får og tilgang til nettbasert opplæringsprogram.

Deltakerne må kunne beherske enkel tekstbehandling, bruke Internett og e-post.  Det blir gitt opplæring i annen programvare som brukes.  


Pris
Studiet er finansiert med midler fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og er gratis for deltakerne.  En må påregne noen utgifter til lærebøker samt til samlingene. 

Evaluering – eksamen
Avsluttende prøve for hver modul.I tillegg vil eleven med utgangspunkt i selvvalgt fordypningsoppgave bli muntlig prøvd. Fordypningsoppgaven og den muntlige høringen blir vektlagt likt, og teller 50% av endelig karakter.
Praksis vurderes som godkjent/ ikke godkjent.

Neste planlagte oppstart Høsten 2018
Søknadsfrist 15. april

Søknad registreres elektronisk på www.vigo.no

Se også informasjon på www.fagskoleopptak.no

 

Se Læreplan

Logo TF