Arbeidskrav

Arbeidskrav skal være med på å sikre at studentene oppnår det oppsatte læringsutbyttet for studiet. I tillegg er dokumentert og evaluert aktivitet grunnlaget for å kunne sette forsvarlige emne karakterer. Det blir derfor stilt strenge krav til gjennomføring av arbeidskravene. Gjennom heile studiet blir aktivitetene i de ulike emnene søkt samordnet med et gitt antall obligatoriske  innleveringer.

Antall arbeidskrav i hvert emne
Under beskrivelse av hvert emne i studieplanen, er det antydet antall innleveringer og prøver, avhengig av antall studiepoeng i emnet. Dette er bare antydninger, og faglærerne vil i hvert emnet gi nærmere informasjon. Det blir lagt ut prøveplaner i Canvas.

Faglig integrasjon:

Arbeidskrav i emne 1, realfag og emne 2, kommunikasjon, kan inngå som en del av arbeidskrav i andre emner. 

Prosjektarbeid

I løpet av studiet kan det bli lagt opp til små og større prosjektarbeid i de ulike emnene, som kan spenne over flere emner. 

Obligatoriske innlevering i alle emner.

Minst 80% av innleveringene i hvert emne må være godkjent, for å få godkjent emnet og for å kunne gå opp til eventuell eksamen i emnet. Faglærer kan fastsette krav om en større prosent godkjente innleveringer før undervisninga i emnet starter.

Obligatoriske prøver i alle emne

Det er krav om 100% deltaking på prøver. Dersom det av ulike grunner ikke er mulig å delta, må studenten på forhånd ta kontakt med faglærer for alternativ gjennomføring.

Avsluttende prøver

Det blir avholdt avsluttende prøve i hvert emne. Dersom studenten stryker/eller er forhindret ved sykdom o.a. i avsluttende emneprøve, vil det bli avholdt ny/utsatt prøve innen 10 dager. Ved stryk på avsluttende prøve, blir emnet ikke godkjent.

Laboratoriearbeid med rapporter

Det kan i enkelte studier være krav om laboratorieoppgaver med innlevering av rapporter. De studentene som følger undervisninga via videokonferanse må enten komme til Chr. Thams for å gjennomføre laboratoriekurs, eller gjennomføre det ved lokal skole/ laboratorium med tilstrekkelig utstyr og kompetente veiledere, etter avtale, og i samarbeid med Chr. Thams fagskole. Det er Chr. Thams fagskole som har det faglige ansvaret for gjennomføring av laboratoriearbeidet, og som alene tar avgjørelsen om eventuell gjennomføring av laboratorieoppgavene andre steder.

Det er i utgangspunktet krav om 100% deltaking i laboratoriearbeid. Dersom det av ulike grunner ikke er mulig å delta på alt, må studenten på forhånd ta kontakt med faglærer for å vurdere alternative opplegg.

 

 

 

GENERELL INFORMASJON OM ARBEIDSKRAV.

1. Arbeidskrav skal leveres innen gitte frister!

2. Arbeidskrav er oppgaver gitt av lærer og kan være; -innleveringsoppgaver, -øvelser, fremføringer, -laboppgaver, -prøver, -eksamener osv.

For eksempel, skal et arbeidskrav leveres innen 14. oktober kl.23.59, -kan du ikke levere kravet etter fristens utløp! (som i dette eksemplet, var den 14. oktober kl.23.59!).

3. Kan du ikke levere innen gitte fristerskal det i god tid før fristen, søkes om utsettelse.

En utsettelse skal søkes direkte til faglærer som har faget det søkes utsettelse for. Du kan ikke komme i etterkant å søke om utsettelse(r)!

4. Ikke levert og ikke bestått arbeidskrav, medfører til tap av retten til å få standpunktkarakter og til å gå opp til eksamen.

 

Dersom du taper retten til å få karakter i emnet og til å gjennomføre eksamen, må du selv sørge for å melde deg opp til aktuelt emne. (ikke skolens ansvar!)

- det er også på egen risiko å velge vekk arbeidskrav, da det ikke er gitt at studiet opprettholdes til neste høst. Feks kan det gå 3 år eller mer før studiet igjen er aktivt.

 

Dersom du stryker i ett emne, får karakteren F. Må du selv sørge for å melde deg opp til konte-eksamen.

Konte-eksamen kan gjennomføres neste gang skolen har et tilsvarende emne som skal opp til eksamen. Dvs når neste klassekull har samme eksamen året etter.

 

En student som trekker seg fra eksamen uten gyldig grunn, regnes for å ha framstilt seg til eksamen. Gyldig grunn er sykdom eller velferdsgrunner og skal være dokumentert. Slik dokumentasjon skal leveres/være poststemplet senest tre uker etter at eksamen ble avholdt.

En student som har avbrutt ordinær studieprogresjon og kommer tilbake ved en senere anledning for å fullføre utdanningen, må inngå skriftlig avtale med fagskolen om hvilke eksamener som skal gjennomføres.

Studenter som ikke møter til eksamen, og som ikke har gyldig grunn, regnes for å ha framstilt seg til eksamen. Gyldig grunn er sykdom eller sterke velferdsgrunner, og skal være dokumentert. Slik dokumentasjon skal leveres skolen/være poststemplet så raskt som mulig og senest innen tre virkedager etter eksamen. Dette vil gi grunnlag for utsatt eksamen uten ekstra kostnad for studenten. Skolen vil normalt i løpet av ½ år kunne tilby ny eksamen.

Vitnemål utstedes til studenter som har fullført og bestått hele den høyere yrkesfaglige utdanningen

Karakterutskrift kan på forespørsel utstedes til studenter som har avbrutt studiet og/eller bestått deler av den høyere yrkesfaglige utdanningen

For mer informasjon les her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-04-21-907/KAPITTEL_2#%C2%A72-3 (Lenker til en ekstern side.)

eller gå inn på vår hjemmeside www.thamsfagskole.no (Lenker til en ekstern side.)

 

Lurer du på noe, ta kontakt med skolen eller din faglærer

 

 

Logo TF