Fritak og godskriving

 

Fritak og godskriving er ikke det samme.

Både fritak og godskriving innebærer å vurdere om en student fra før har tilegnet seg samme kompetanse som det han skal oppnå etter et bestemt emne. Hensikten med ordningene er at studenter og fagskoler ikke skal bruke tid og krefter på at studenter skal oppnå samme kunnskap, ferdigheter og kompetanse flere ganger.

Fritak bruker vi om å vurdere om en persons realkompetanse tilsvarer den kompetansen som studentene skal oppnå etter et emne.

Godskriving bruker vi om å la et emne fra en fagskoleutdanning inkluderes og telle inn i en annen fagskoleutdanning. Dette kan for eksempel være aktuelt for studenter som har avbrutt en utdanning, eller som ønsker å bytte fagskole. Før kalte vi dette "innpassing".

Dere kan lese mer om reglene om fritak og godskriving for fagskolestudenter i disse kildene:

 

Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Trøndelag

§ 2-9.Godskriving

(1) Studenter som kan dokumentere å ha bestått likeverdig eller tilsvarende emne ved samme eller en annen institusjon, kan søke om godskriving av deler av tidligere utdanning, jf. lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 8 første ledd og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning § 37 første ledd. Læringsutbyttebeskrivelse eller studieplan skal benyttes for å vurdere om studenten har rett på innpassing av et emne. Emner som søkes innpasset må omfatte samme antall studiepoeng og oppfylle de faglige krav for emnet eller emnene det søkes om innpassing for.

(2) Søknad om godskriving leveres skolen senest ved studiestart. Som dokumentasjon kreves attestert kopi av vitnemål eller kompetansebevis (eller tilsvarende), samt læringsutbyttebeskrivelse for emnet.

(3) Vedtak om godskriving fattes av rektor.

(4) Vedtak om godskriving kan påklages til den lokale klagenemnda.

(5) Bestemmelser om klagebehandling finnes i kapittel 8 i denne forskriften.

§ 2-10.Fritak

(1) En student kan søke fritak for emner på grunnlag av annen dokumentert relevant utdanning og kompetanse, jf. forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning § 37 andre ledd. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak.

(2) Fritak skal bygge på en faglig vurdering av om søkerens helhetlige kompetanse samlet kan gi grunnlag for fritak for en del av den høyere yrkesfaglige utdanningen. Slik kompetanse kan være opparbeidet gjennom arbeidsliv, frivillig sektor og utdanning. Den kan også være av annen formell, ikke-formell eller uformell art.

(3) Søknad om fritak leveres skolen senest fire uker etter studiestart. Som dokumentasjon kreves attestert kopi av vitnemål, kompetansebevis eller lignende fra tilsvarende eller høyere utdanningsinstitusjon, samt læringsutbytte for emnet. Ved søknad på bakgrunn av realkompetanse må det framlegges dokumentasjon i form av f.eks. attestert kopi av attester/bekreftelser.

(4) Vedtak om fritak fattes av rektor.

(5) Dersom en student får godkjent søknad om fritak av et emne, skal dette framkomme på vitnemålet med referanse til bestått emne ved samme eller annen institusjon. Vitnemålet er bare gyldig sammen med dokumentasjonen som det blir referert til.

(6) Vedtak om fritak kan påklages til den lokale klagenemnda.

(7) Bestemmelser om klagebehandling finnes i kapittel 8 i denne forskriften.

Logo TF