ocena lud

Informasjon om Fusk eller forsøk på fusk

Trøndelag høyere yrkesfagskole, Chr. Thams ser alvorlig på fusk.

Det kan være fristende å benytte seg av lånte fjær (plagiere/kopiere/klipp og lim/ avskrift/ikke oppgi sine kilder), pynte litt på innleveringskrav, prøver og eksamener uansett om dette strider mot grunnleggende regionale, nasjonale og internasjonalt aksepterte regler.

Fusk og forsøk på fusk anses for å være et grovt tillitsbrudd overfor skolen og usolidarisk overfor medstudenter. Fusk vil også bidra til å gi omverdenen et uriktig inntrykk av studentens kunnskap og kompetanse. Både av hensyn til arbeidsgiver, fremtidige arbeidsgivere, fagskolens omdømme og medstudenter, må fusk møtes med sterke reaksjoner. 

Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (Fagskoleloven) og  Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Trøndelag har bestemmelser for fusk.

Både fusk og forsøk på fusk  kan medføre at innleveringskrav, prøver og eksamen blir annullert. Det kan også medføre at studenten blir utestengt fra fagskolen og fratas retten til å gå opp til eksamen både her på Chr. Thams og ved andre fagskoler for i inntil ett år. Fusk vil således kunne medføre alvorlige konsekvenser for studenten. 

 

Hva er fusk og hvilke konsekvenser kan fusk få?

Definisjon på fusk; 

 • Fusk defineres som en opptreden i strid med reglene for arbeidskrav, prøver og eksamener, og som på en urettmessig måte kan føre til at studentens resultater blir vurdert bedre enn ellers. 

 Hva defineres som fusk?

 • Bruk av ulovlige hjelpemiddel under prøver og eksamener
 • Presentere arbeid andre har gjort, som sitt eget
 • Sitere eller på annet vis benytte kilder i skriftlig arbeid uten tilstrekkelig kildehenvisning
 • Sitere eller på annen måte bruke egne eller andres prøve og eksamens arbeid uten tilstrekkelig kildehenvisning
 • Sitere eller på annen måte bruke andres arbeidskrav/innleveringsarbeid uten tilstrekkelig kildehenvisning
 • Ureglementert samarbeid mellom prøve/eksamens studenter eller grupper.
 • Skaffe seg tilgang til eksamen ved å ha fusket på arbeidskrav, prøver eller lignende som er vilkår for å gå opp til eksamen, eller ved på urett grunnlag fått godkjenning for deltakelse ved obligatorisk undervisning eller obligatoriske arbeidskrav.
 • Handle i strid med lov, forskrift og lokale retningslinjer for arbeidskrav, prøver og eksamener.

Dersom du ikke oppgir kilder til tekst hentet fra litteratur, artikler eller internett i et skriftlig innleveringsarbeid, prøve eller eksamen, gjør du deg skyldig i plagiat. Plagiering er det samme som fusk.

Som student har du selv et ansvar for å sette deg inn i hvilke hjelpemiddel som er tillatt og  hvilke regler som gjelder for kildehenvisning.

 

Hva skjer om du blir mistenkt for fusk?

 • Dersom du fusker kan det medføre til at innleveringsoppgaven, prøven eller eksamen blir annullert.
 • Du vil bli kalt inn til en samtale
 • Du kan i tillegg bli utestengt fra fagskolen i ett år.

Skolens reaksjon vil først og fremst vurdere om handlingen din var forsettlig (tilsiktet) eller grovt uaktsomt. Det vil også bli tatt hensyn til omfanget av fusk og studieerfaringen din.

Det er til slutt Klagenemda for Trøndelag høyere yrkesfagskole som behandler fuske saker, spesielt der en mulig annullering av eksamen og utestenging kan inntreffe.

 

Skolen benytter plagiatkontroll på alt innlevert arbeid.

Hva gjør plagiatkontrollen?

Et plagieringskontroll-system sammenligner tekster og angir graden av likhet mellom innlevert tekst og andre tekster, f.eks. dokumenter i THYFs system for plagieringskontroll og kilder på internett. Graden av likhet angis gjerne som en prosent (treffprosent) og direkte henvisninger til tekst i det innleverte dokumentet og kildedokumenter.

Plagieringskontrollen ser ikke forskjell på korrekt sitert tekst og evt. plagiat. Systemet er heller ikke i stand til å gjenkjenne bilder og formler. Den returnerte rapporten må derfor gjennomgås av en person med god kjennskap til fagfeltet for å vurdere om en innlevert besvarelse kan mistenkes for å være plagiat eller ikke.

 

Kilder som kan være til hjelp;

Logo TF